ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีดังนี้

 1. เว็บไซต์ http://e-petition.acfs.go.th
 2. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 3. มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 4. โทรศัพท์ (Tel) : สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้ดังนี้
  • การทุจริต คำสั่ง มกอช. และเรื่องทั่วไป ติดต่อ 0-2561-2277 ต่อ 1177-1180
  • การกำหนด/ทบทวน มกษ./ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ติดต่อ 0-2561-2277 ต่อ 1430
  • การรับรองระบบงาน การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ติดต่อ 0-2561-2277 ต่อ 1225-1226
  • การอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก การแจ้งนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรมาตรฐานบังคับ ติดต่อ 0-2561-2277 ต่อ 5230
  • เครื่องหมาย Q ติดต่อ 0-2561-2277 ต่อ 5238

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) © 2020